DẤU T̀NH TRÊN CÁT
Thơ : Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Giọng ngâm : Hồng Vân