MỘT MA NG
Thơ : Lưu Trọng Lư
Giọng ngm : Huyền Trn