KHC XUN TNH
Lời Việt : Chu Minh Kỳ
Nhạc : Ngoại Quốc
Ca sỉ : Bảo Hn