Paris có ǵ lạ không em

Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Nguyên Sa
Tŕnh bày : Elvis Phương