AWAKENING


Poem by Zhang Ji
Translated in English and Vietnamese
Text and sound from China the Beautiful

A Night Mooring Near Maple Bridge
While I watch the moon go down, a crow caws through the frost;
Under the shadows of maple trees a fisherman moves with his torch;
And I hear, from beyond Suzhou, from the temple on Cold Mountain,
Ringing for me, here in my boat, the midnight bell.

Dịch âm

Phong Kiều dạ bạc
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San Tự
Dạ bán chung thanh khách đáo thuyền
Trương Kế
Dịch thơ

Trăng tàn trên bến Phong Kiều
Trăng tà tiếng quạ kêu sương,
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ.
Thuyền ai đậu bến Cô Tô,
Nửa đêm nghe vọng chuông chùa Hàn San.
Tản Ðà

BACK  NEXT