KỂ CHUYỆN
Bi Ging

Kể lại chuyện rằng năm đ cũ
bao giờ một bận mun năm
Em nhớ chuyện rằng xưa lở dở
Diều đứt dy trẻ cũng cầm bằng.

Kể lại chuyện rằng d sao nữa
Nguồn xưa sng lạc nước tiu dao
Mắt khp mi sầu khng lệ nữa
Nhn nhau bận đ ci xin cho .

Bốn v ln đo trung ải vang
Trng quan một bận gi ln ngn
Tiến trnh cỏ lạ xng ngy ngất
Con mắt kh rồi ng ngữa ngang.