Cao Thị Vạn Giả
Khúc ly đ́nh


Tiễn chân anh tận phi trường
Lỗi đi . Lỗi ở . Mười phương lỗi về
Mù sương phi cảng năo nề
Thôi anh ở lại . Buồn về em mang
Tiễn anh một chén rượu tàn
Một bàn tay nắm . Một hàng lệ mau
Cuộc cờ thế sự binh đao
Phút giây tái ngộ ngàn sau biết c̣n
Môi em trong cảnh hao ṃn
Một anh đất khách nhớ tṛn tháng năm
Trời Tây rẽ bước âm thầm
Ngàn năm mỏi cánh chim bằng tha hương