Đặng Tấn Tới

THU TÂM


1
Thu già len cốt tủy
Cựa hạt máu bao trăng
Vắng cao đường ảo dị
Lồ lộ bụi trần lăn

2
Áo thơ mầu lạnh bạc
Thân cố thổ mềm đau
Tin nhau rừng biển lạc
Trầm tịch máu mưa ngâu

3
(Vũ lãnh hương hồn điếu khách thơ)
Đèn lạnh nghiêng lòng sách
Chữ rơi vàng lá đưa
Người xa, thu bước quạnh
Đồng vọng tiếng ma xưa

4
Ẩn thân cùng cát bụi
Bạc trắng cả sầu đau
Làng mây thu nhóm củi
Lửa rực đỏ gò lau

5
Tình thu gầy dáng núi
Sông máu dậy nguồn đau
Lửa riêng trời gánh củi
Lòng rỗng mấy vồng rau

6
Đóng đinh ngoài cửa Đông
Năm năm máu chảy ròng
Ý cả đầu non bạc
Tình sâu thao thiết sông..

* Đặng Tấn Tới bút hiệu Vũ Thúy Thụy Ca. Sinh năm Quí Mùi-1943 ở Bình Định.