V tư


Em v tư
Ti v tư
Ta v tư qu!
Lm hư cuộc tnh
Thi đừng gi bộ
Mặt mừng
Khi trong tay bắt
lừng khừng
Bung
By giờ kinh tế thị trường
Em cn giấu được nỗi buồn
Ti mua


on Thạch Biền