Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!

Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng ?
Với của hoa tươi, muôn cánh ră,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang !

Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ư thu góp lại cản t́nh xuân ?
Có một người nghèo không biết tết
Mang ĺ chiếc áo độ thu tàn !

Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô t́nh bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi ! mong nhớ ! Ôi mong nhớ !
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.