Thơ Vũ –žnh LiÍn
Vĩnh Sử phổ nhạc
Phương Lam & Hương Lan ca‘NG –Ồ GIņ
(lời nhạc)

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Ngày xuân hoa đào nở
Bạc tóc ông đồ gầy
Hoa tay vẫn như thưở
Xưa phượng múa, rồng bay

Ông đồ giờ run tay
Qua đường nào ai hay
Ngoài trời mưa bụi bay
Lá vàng rơi trên giấy

Ông đồ ngồi phơi râu
Ai còn tìm thuê đâu
Giấy đỏ nằm quanh gấu
Bức lông mực khô mầu

Rồi nay hoa đào nở
Chẳng thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Khi phố đông người qua

Mùa xuân hoa đào nở
Mà thấy đâu ông đồ
Hoa tay đành muôn thưở
Giờ ông đồ nơi mô ?