XT XA

Thơ: Mai Hoi Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Quỳnh Lan