Nguyễn Thng

Sơ ch gia
Binh qua hư trước Trọng Tuyn y ,
Tuế yến cng hương tịch mịch quy .
Nhất knh lạc hoa tng ty thạch,
Mn đnh hn trc hộ mgm phi .
y v d lo đồng tranh tịch ,
Do hữu bần th vị hạ ky .
ẩu tửu bất phương mưu nhất ty ,
ạo điền tn thục giản ngư ph .


Mới về đến nh
Phải cơn binh lửa xa qu ,
Cuối năm lủi thủi quay về lng xưa .
Lối hoa vườn cũ cn lưa ,
Hin thơ vắng vẻ thẩn thờ trc reo .
ồng trang lứa hẳn vắng teo ,
Xuống khung cửi chỉ vợ ngho mừng ta .
Thm say rượu chẳng đu xa
C khe , la mới đậm đ tnh qu .