SỔ PAGODA - VIỆT NAM


Sổ pagoda is in Tân Ước village (Thanh Oai, Hà Tây). Ancient Taoist temple (Hội Linh Quán) becoming Buddhist pagoda…

Link:
Việt Nam Pagodas

BACK   | NEXT