Khách lạ

Bến khuya thuyền ghé im lìm,
Chèo khua nước bạc, khách tìm người xưa.
Đường trăng ảo mộng ngày thơ,
Sụt sùi quán vắng, nhạt mờ ngỏ hoang.
Khách về lạnh bóng đêm tàn,
Trời cao sao rụng, hỗn mang kiếp người.
Trăm năm ôm lấy cuộc đời,
Lang thang vũ trụ, tim côi lạc loài.
Quê hương đất dựng lưu đày,
Tình người khách lạ biết ngày nào nguôi.

Lê Minh Uyên (1982)