Mùa xuân đến

Xuân về trước ngỏ
Chiến tranh còn đó
Em muốn nói gì
Người em tuổi nhỏ

Anh vẫn nằm đây
Súng đạn mang đầy
Thương về em đó
Ngỏ hồn đắng cay

Lê Minh Uyên
(Đầu xuân Kỷ Dậu)