TIỄN BIỆT
Lê Minh Uyên

Trời xanh trên khoảng trống
Lá rũ chiều mưa xuân
Mây giăng buồn xuống thấp
Mẹ già tiễn xác con.
Ôi! Quê hương đầy lệ
Nhỏ xuống nắm mồ con