Cảm hoài


Rỗi thì ngồi cà phê.
Mấy đứa lão bạn bè.
Uống vào ly đắng ngọt.
Nói hoài chuyện đã nghe.

Thêm hương, vài ngụm khói
Mắt nghiêng nhìn dòng xe
Bấm còi vang chí choé.
Ồn tai nghe chán phè.

Rỗi thì ngồi cà kê.
Tuổi dần nghiêng bóng xế
May còn bạn để nghe
Nói chuyện đời nhiêu khê.