Thơ

Tặng anh Cù An Hưng

Một bài thơ
Tại sao phải khép ?
Tại sao không lửng lơ ?
Tại sao không để mở ?

Không – bài thơ
Không thể như nắp săng đóng chốt
Nhốt lời, nhốt cảm xúc tâm hồn
Rồi thì, đào sâu chôn chặt
Hoặc là gói ghém gọn xinh
Trau tria chữ lời hoa mĩ

Không, tôi không ưng
Những thơ như thế
Dù làm vần vè tào lao
Cũng không nên như thế

Bài thơ thật thà tình ý
Tràn trề, nào chỉ riêng tư
Như hương muôn thời chan chứa
Rất cần lửng lơ, lửng lơ
Vì không thể có kích cỡ nào dung chứa

Cho nên tôi thích
Những bài thơ để ngỏ
Như muôn cửa sổ
Ra vào thoả ý, tự do
Chào mời hồn muôn phương
Vui vẻ ghé chơi hóng gió.