* Như Thế tên thật là Nguyễn Quốc oan sinh ngy 7-1-1948 tại H Nam . Tốt nghiệp ại Học Sư Phạm Si Gn , Cử Nhn Gio Khoa Việt Hn (ại Học Văn Khoa Si Gn 1971) . Dạy học, dịch thuật .

Trang chủ
Trang Tao Ngộ

Cảm hoài
Chim cu
Chuồn chuồn
Công cống
Đã có một thời
Đường thơm
Hợp tan
Khám phá
Kiếp người
Nhân sinh
Sao ơi !
Thằng bé chơi một mình
Thơ
Tôi muốn
Trăng
Vô vi