Vô vi

Có những khoảng trống
Không nên điền vào
Cứ để rỗng không
Rất lặng !

Bất khả tư nghì
Linh thiêng diệu viễn
Nơi không lời tiếng
Ohm !

Tận cùng của trí
Rõ mình ngu si
Đến nơi thánh vực
Vô vi !

Hãy xem hiền nhân
Nhìn bao Phật thánh
Các người rất lặng
Hằng !

Trở lại trần gian
Lìa nơi uyên áo
Mới thấy hữu vi
Đảo điên bát nháo
Não !