* Trần Tuấn Kiệt sinh ngày 1/6/1939 tại Sa Ðéc nn c bt hiệu l Sa Giang. Chết ngày 8 tháng 10 năm 2019. Năm 11 tuổi cỡi trâu qua sông Cửu Long để lên Sài Gòn. Học trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn. Khởi đầu Trần Tuấn Kiệt nhờ Nhất Linh, Nguyễn Vỹ, Tam Ích giới thiệu viết báo. Lập nhà xuất bản Hồng Lĩnh, viết sách võ thuật. Ðược giải thưởng Văn Chương Toàn Quốc năm 1971 với tập thơ "Lời gửi cho cy bng vải". Sau 1975 , học tập cải tạo 10 năm . Tác phẩm : Thơ Trần Tuấn Kiệt (1963), Nai (1964), Cổng Gió (1965), Em còn hái trái (1970)

Trang Chủ
Trang Tao Ngộ

Bổng dưng
Bờ đất
Chi c độc
Con chim - ti v em
C độc
ừng qun
Em
Em v Ti
Ghi thơ
Khp mở
Ngy mưa
Nhớ
Nhớ cy rừng
Mầm tươi
Phi Chu
Qua cầu
Sa mạc
Sng khuya
Thất huyền
Tm
Tiếng gọi
Vọng ngn
V tnh