HOMESICKNESS


Night Thoughts

Li BaiI wake and moonbeams play around my bed
Glittering like hoarfroast to my wondering eyes
Upwards the glorious moon I raise my head
Then lay me down and thoughts of home arise

Translated by H.A.Giles


DẠ TỨ
Sàng tiền minh nguyệt quang.
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Ðê đầu tư cố hương.

Lý Bạch

ÐÊM TRĂNG CẢM HỨNG
Ánh trăng rơi trước giường,
Ngỡ đất mù hơi sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Gục đầu nhớ cố hương.

Lê Minh Uyên dịch
BACK  NEXT