Hoàng Xuân Sơn
À ơi cơn ngủ


hạt mưa là hạt mưa thưa
ừ xin ngả nón cho vừa lòng nhau
dầm mưa môi tái nhợt màu
mà thương không hết để lâu cũng già
bàn tay mưa trông ngộ là
ngón tê tê ngậm ngón nhòa nhòa đan
vòng xe lăn bánh ngang hàng
cho mưa rối sợi quàng sang vai mềm
bữa về mưa gọi tên quen
à ơi cơn ngủ rất hiền dưới mưa.


* Bút hiệu Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh. Sinh năm 1942 tại Vỹ Dạ, Huế. Tốt nghiệp Cử Nhân Triết Sàigòn. Công chức ngành bưu điện. Ðịnh cư tại Montreal, Canada từ tháng 12 năm 1981. Bắt đầu viết từ năm 1970. Tác phẩm đã xuất bản: Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988) Huế Buồn Chi (thơ, 1993)