Bồ ề ạt Ma

Bồ Đề Đạt Ma (? – 528) gọi tắt là Đạt Ma , dịch nghĩa là Đạo Pháp , tên thật là Bồ Đề Đa La, con trai thứ ba của vua Nam Thiên Trúc, thuộc dòng Sát Đế Lợi. Về sau Ngài đi tu và gặp Tổ Bát Nhã Đa La, đời thứ 27 của Phật giáo Thiên Trúc. Ngài được truyền Y Bát làm Tổ đời 28. Sau đó vào ngày 21 tháng 7 năm Mậu Tuất (năm 518 sau tây Lịch) từ Ấn Độ vượt biển đến Trung Quốc truyền thọ Thiền học, thường ngồi xoay mặt vào vách tu tập thiền định ở chùa Thiếu Lâm – Tung Sơn, nên người đời gọi ngài là Bích Quán Bà La Môn (người Bà La Môn nhìn vách). Về sau ngài truyền y pháp cho ngài Huệ Khả. Ngài Đạt Ma được gọi là Tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn Độ và là sơ Tổ của Thiền Tông Trung Hoa.
Kệ

Diệc bất đổ ác nhi sanh hiềm,
Diệc bất quán thiện nhi cần thố,
Diệc bất xả trí nhi cận ngu,
Diệc bất phao mê nhi tựu ngộ.
Ðạt đại đạo hề quá lượng,
Thông Phật tâm hề xuất độ,
Bất dữ phàm thánh đồng triền,
Siêu nhiên danh chi viết Tổ.

Kệ

Cũng đừng thấy dữ mà sanh chê,
Cũng đừng thấy lành mà ái mộ,
Cũng đừng bỏ trí mà gần ngu,
Cũng đừng ném mê mà về ngộ.
Ðạt đạo lớn chừ quá lượng,
Thông Phật tâm chừ vô kể,
Chẳng cùng phàm thánh đồng vai,
Vượt lên, gọi đó là Tổ.

Kệ

Ngô bản lai tư thổ,
Truyền pháp cứu mê tình.
Nhất hoa khai ngũ diệp,
Kết quả tự nhiên thành.

Kệ

Ta đến đây với nguyện,
Truyền pháp cứu người mê.
Một hoa nở năm cánh,
Nụ trái trổ ê hề.