Diệu Nhn

Ni sư Diệu Nhân tên Lý Ngọc Kiều, con gái đầu của Phụng Càn Vương (em vua Lý Nhân tông, tên là Lý Nhật Trung). Được vua Lý Thánh Tông đem vào cung nuôi dạy từ nhỏ rồi gả chồng cho. Sau khi chồng mất, xuống tóc đi tu, thọ giáo với Thiền sư Chân Không, được thầy đặt đạo hiệu Diệu Nhân. Ngày Một tháng Sáu năm Quí Tỵ (1113) ngồi kiết già mà tịch, thọ 72 tuổi.
Sinh lo bệnh tử

Sinh lão bệnh tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất ly,
Giải phược thiêm triền.

Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu Thiền.
Thiền Phật bất cầu,
Đỗ khẩu vô ngôn.

Sinh lo bệnh tử

Sinh, lão, bệnh, tử,
Lẽ thường tự nhiên.
Muốn cầu siêu thoát,
Càng trói buộc thêm.

Mê, phải cầu Phật,
Hoặc, phải cầu Thiền.
Chẳng cầu Thiền, Phật,
Mím miệng ngồi yên.

(Nguyễn đức Vân dịch )