Huệ Khả

Huệ Khả (487-593) tên là Thần Quang , thông hiểu Nho Lão , nhưng không thỏa mãn với kiến thức nầy , Ngài đến thụ giáo với Bồ Ðề Ðạt Ma , được truyền tâm ấn và trở thành vị tổ thứ hai của Thiền Tông Trung Quốc .Kệ

Bản lai duyên hữu địa,
Nhân địa chúng hoa sanh.
Bản lai vô hữu chủng,
Hoa diệc bất tằng sanh.

Kệ

Xưa nay nhân có đất,
Bởi đất giống hoa sanh.
Xưa nay không có giống,
Hoa cũng chẳng từng sanh.