Hương Hải

Thiền sư Hương Hải sanh năm 1628, tịch năm 1715. Ngài sống vào thời Hậu Lê, người ta quen gọi là Tổ Cầu. Quê ở làng Áng Độ, huyện Chân Phúc. Năm 18 tuổi thi đỗ Hương Tiến (Cử nhân) được chọn vào làm Văn Chức trong phủ chúa Nguyễn. Năm 25 tuổi học đạo với Thiền sư Viên Cảnh và Viên Khoan ở Lục Hồ, được đặt pháp danh là Huyền Cơ Thiện Giác, pháp tự Minh Châu Hương Hải thuộc hệ phái Trúc Lâm Yên Tử . Ít lâu sau Ngài bị gièm pha có âm mưu với Gia quận công trở về bắc với chúa Trịnh , do đó bị chúa Nguyễn buộc vào Quảng Nam. Ngài không chịu an trí như thế và bỏ ra Bắc thật . Vua Lê chúa Trịnh, tiếp đón Ngài trọng hậu. Từ ấy, Ngài lập am trụ trì ở trấn Sơn Nam. Đến ngoài 80 tuổi, Ngài vẫn còn đuợc vua Lê tỏ lòng ngưỡng mộ. Thiền sư Hương Hải chú giải nhiều kinh phật và còn truyền lại tập Hương Hải thiền sư ngữ lục .Nhạn Ảnh

Nhạn quá trường không
Ảnh trầm hàn thủy.
Nhạn vô di tích chi ý,
Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

Bóng nhạn

Nhạn vút bay từng không
Bóng lồng trong nước lạnh
Nhạn không màng giữ dấu
Nước chẳng muốn lưu hình