Kiều Tr Huyền

Khng r tiểu sử . Chỉ biết thiền sư Kiều Tr Huyền sống cùng thời với Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Từng mở đạo tràng ở Thái Bình, đón Thiền sư Từ Đạo Hạnh tới đàm đạo về thiền học.Đáp Từ Đạo Hạnh
chân tâm chi vấn


Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm
Cá trung mãn mục lộ thiền tâm
Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạo
Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tầm

Trả lời Từ Đạo Hạnh
hỏi về chân tâm


Thầm nghe tiếng ngọc cất lên
Rõ ràng trong ngọc lẽ thiền hiện ra
Toàn là cảnh Phật quanh ta
Nhọc công tìm kiếm lại xa vô cùng

(Nguyễn Duy dịch)