Pháp Loa

Pháp Loa (1284 - 1330) tên thật là Đồng Kiên Cương, người hương Cửu La, huyện Chí Linh, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang. Từ nhỏ Ông rất thông minh và ham thích đạo Phật. Năm 1304, vua Trần Nhân Tôn du ngoạn đến châu Nam Sách, ông đến yết kiến và xin theo học đạo . Về sau Ông trở thành một học tṛ xuất sắc, được vua đổi tên là Pháp Loa và cho nối pháp, trở thành vị tổ thứ hai của ḍng thiền Trúc Lâm.Thị tịch

Vạn duyên tiệt đoạn nhất thân nhàn
Tứ thập dư niên mộng huyễn gian
Trân trọng chư nhân hưu tá vấn
Na biên phong nguyệt cánh hoàn khoan

Dặn bảo trước lúc mất

Dứt đi vạn mối, thân nhàn,
Bốn mươi năm ấy mơ màng sắc không.
Nhắn người chớ hỏi tây đông,
Đường kia trăng gió mênh mông một trời

(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)