Trần Thái Tông

Trần Cảnh (1218 - 1277) là vua Trần Thái Tông , vị vua đầu tiên của triều nhà Trần . Do sự sắp đặt của Trần Thủ Độ , Lư Chiêu Hoàng đă lấy Trần Cảnh và sau đó nhường ngôi cho Ông ( năm 1226) . V́ quyền lợi của họ Trần, ông phải chịu những bi kịch trong cuộc đời , để lại trong tâm tư ông một niềm khoắc khoải, ray rứt không nguôi . Ngài là vị vua có công đất nước từ thời kỳ lộn xộn cuối đời Lư đến b́nh an và thịnh vượng . Ngài đặt nền móng cho việc xây dựng chế độ thi cử để tuyển chọn hiền tài góp phần mở mang việc học . Ngài đă đích thân chỉ huy nhiều mặt trận nguy hiểm trong cuộc chống quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất .Kư Thanh Phong am tăng Đức Sơn

Phong đả tùng quan nguyệt chiếu đ́nh,
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh .
Cá trung tư vị vô nhân thức
Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh .

Gửi sư Đức Sơn ở am Thanh Phong

Cổng tùng gió đạp, sân trăng
Cảnh nhu hẹn với tâm hằng sáng trong .
Ai hay thú vị trong ḷng
Chỉ ông sư núi vui cùng đêm thâu .

(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)