Tuệ Trung Thượng Sĩ

Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291) tức Trần Tung tước Hưng Ninh Vương, con trai An Sinh Vương Trần Liễu, là anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, từng cầm quân chống giặc Nguyên, lập được nhiều chiến công oanh liệt. Ông tu Phật nhưng không xuất gia, là một thiền gia nhập thế có dức độ và bản lĩnh, được vua Trần Nhân Tôn rất kính trọng. Có thể nói thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được khơi nguồn từ những tư tưởng của Ông.



Vạn sự quy như

Ṭng vô hiện hữu, hữu vô thông
Hữu hữu vô vô tất cánh đồng
Phiền năo bồ đề nguyên bất nhị
Chân như vọng niệm tổng giai không
Thân như huyễn kính nghiệp như ảnh
Tâm nhược thanh phong tính nhược bồng
Hưu nvấn tử sinh ma dữ Phật
Chúng tinh củng bắc thủy triều đông

Mọi sự đều quy về chân như

Hữu vô, vô hữu trùng trùng
Có, không rốt lại thảy cùng như nhau
Bồ đề, phiền năo khác đâu
Chân như, vọng niệm cũng màu hư không
Thân: gương ảo , nghiệp: bóng lồng
Tâm: gió mát, tính: cỏ bồng mà suy
Tử , sinh , ma - Phật hỏi chi
Sao chầu phương Bắc, nước th́ xuôi Đông

(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)