Viên Chiếu

Viên Chiếu thiền sư (999 - 1091) tên là Mai Trực, người đất Phúc Đường, huyện Long Đàm, là cháu của Hoàng Hậu Linh Cảm ( mẹ vua Lư Thánh Tông ).Thuở nhỏ thông minh, lanh lợi và rất chăm học. Sư theo học thầy là Sư Định Hương ở núi Ba Tiêu . Trong ṿng ba năm lĩnh hội được rất sâu về Phật học, lại có tài thuyết pháp, khi ra kinh đô có rất đông học tṛ theo học. Sư đứng ở vị trí đầu thế hệ thứ bảy ḍng thiền Quan Bích.Tâm không

Thân như tường bích dĩ đồi th́,
Cử thế thông thông thục bất bi .
Nhược đại tâm không vô sắc tướng,
Sắc không ẩn hiện nhậm suy di .

Tâm không

Thân nầy vách đổ tường xiêu,
Buồn lo tất bật bao nhiêu cho cùng .
Tâm không ví hiểu là không
Sắc không dời đổi mặc ḷng sắc không .

Tham đồ hiển quyết

Ly hạ Trùng Dương cúc,
Chi đầu thục khí oanh.
Trú tắc kim ô chiếu,
Dạ lai ngọc thố minh.

Bí quyết đạo thiền

Giậu thu cúc nở hoa vàng,
Cành xuân gió ấm rộn ràng tiếng oanh.
Ngày thì nắng rạng trời xanh,
Ðêm đêm có ánh trăng lành sáng soi .

(Khuê Văn Nguyễn Tấn Hưng dịch)