Phục hổ
(Balasana)


Ngồi bẹp trên hai đầu gối co lại. Lưng bàn chân chạm đất . Ðể hai tay lên đùi . Hai bàn tay úp xuống.
Hít sâu vào . Rồi thở ra .
Ðưa hai tay thẳng trước đầu
và úp hai bàn tay xuống đất .
Cúi người xuống sát bụng và đùi . Trán chạm đất .
Ðưa hai tay ra sau , bàn tay ngửa .
Giữ lại thế nầy một vài giây .
Hít thở nhẹ nhàng .
Trở lại thế đầu tiên .