Dốc nghiêng
( Purvottanasana )


Ngồi thẳng với hai chân banh ra .
Ðưa hai tay ra sau . Vai thẳng .
Hai bn tay chạm đất .
Thở ra . Ðưa thân người lên .
Hai gt chân sát đất . Ðầu ngửa ra sau .
Tay và chân thẳng .