NIẾT BÀN LÀ GÌ ?Phật dạy rằng :
"Nầy chư Tỳ Khưu, chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc còn mang thân là gì?
Là nơi đây một vị Tỳ Khưu đã đắc quả A La Hán, đã tận diệt mọi ô nhiễm, đã sống đời thiêng liêng cao thượng, đã làm những việc cần phải làm, đã bỏ gánh nặng xuống, đã thành đạt mục tiêu, đã tận dịệt, mọi trói buộc của đời sống, một thầy Tỳ Kheo hiểu biết chân chính và đã được giải thoát. Ngũ quan của thầy vẫn còn và vì chưa xa lìa hẳn ngũ quan, thầy còn thọ hưởng những quả lành và gặt hái những quả dữ. Sự chấm dứt tham, sân, si của thầy Tỳ Khưu ấy gọi là chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc còn mang thân ngũ uẩn.
Này chư Tỳ Kheo, chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc không còn thân ngũ uẩn là gì?
Nơi đây, này chư Tỳ Kheo, một thầy Tỳ Kheo Đắc quả A La Hán…đã được giải thoát . Trong chính kiếp sống ấy, thầy không còn thích thú với những cảm giác của thân nữa, thầy mát mẻ. Đó là chứng nghiệm Niết Bàn trong lúc không còn thân ngũ uẩn."


Lời Phật dạy có nghĩa :
Niết Bàn là chổ trống không, không có ngôn ngữ nào để gọi, tạm dùng chữ Niết Bàn để diễn tả , để tạm dùng cho dễ hiểu vậy thôi.
Còn sống ta nhận được cỏi an lạc nơi chính mình , gọi là Hữu Vi Niết Bàn.
Khi cái chết ta tự tại, tự do, bình an ra đi về cỏi vĩnh hằng, gọi là Vô Vi Niết Bàn.
Niết bàn là trống không, nó không có gì cả, nhưng trong Niết Bàn nó chứa đựng được tất cả.
Ví dụ : Bạn nhìn lên bầu trời lúc quang đãng, trong xanh không có gợn mây. Bạn sẽ thấy vủ trụ bao la vô tận mầu nhiệm (KHÔNG), nơi đây có huyền năng dung chứa hàng tỷ tỷ hành tinh không mệt mỏi, không có nào phiền não (SẮC) , sự vận hành của vũ trụ một cách nhịp nhàng, hài hòa , luân chuyển theo tuần tự, mỗi từ trường của chúng, không một va chạm nào xảy ra, không một sự cố dù là rất nhỏ, thật tuyệt vời.
Cái đầu ta cũng là một vũ trụ thu nhỏ, ai biết được, ứng dụng được bài học từ tự nhiên, thiên nhiên của vũ trụ. tức là ta biết được ĐẠO, ta Ngộ ĐẠO, ta an trú được Niết bàn hữu vi trong đời sống này rất bình yên và phúc lạc. ĐẠO là gì? Là sự vận hành của một tổ chức từ lớn đến nhỏ, từ thế giới, quốc gia, đoàn thể, xã hội, gia đình và cá nhân...
Ta có đầu óc tôn trọng, tự do, tự tại, ta không kẹt vào thành kiến tập quán, không kẹt vào kiến thức kinh nghiệm, không kẹt vào tôn giáo, kinh điển điều lệ, không kẹt vào màu da sắc tộc, không kẹt vào khái niệm, quy ước .... Đó là trạng thái trống không của Niết Bàn trong đầu óc chúng ta, trạng thái này không có ý tưởng phân biệt, nơi đây tình yêu không điều kiện xuất hiện, nơi đây ánh sáng thông tuệ xuất hiện, nơi đây năng lực nhiệm mầu vủ trụ xuất hiện, nó giúp cho ta dung chứa tất cả khổ đau và hạnh phúc của con người, nơi đây cho ta thần thông trí huệ , cho ra nhiều biện pháp, nhiều phương án, phương tiện để hóa giải nổi khó khăn, khổ đau , bế tắc trong cuộc sống của con người....