Ăn trộm

Họ Quốc ở nước Tề rất giàu . Họ Hướng ở nước Tống rất nghèo . Hướng bèn sang nước Tề hỏi cách làm giàu .
Quốc bảo :
-Ta chỉ khéo ăn trộm thôi . Thoạt đầu ta ăn trộm một năm thì đủ dùng , hai năm thì thừa ăn , ba năm thì giàu to , tự đó trở đi tài sản ta có đến cả làng , cả tỉnh . Hướng nghe nói , mừng lắm , nhưng khốn chỉ hiểu câu chuyện ăn trộm, chớ không hiểu cái lối ăn trộm ra làm sao ?
Lúc về , bèn trèo tường, khoét ngạch , phàm cái gì mắt trông thấy , tay cầm được là lấy tất .
Hướng đi ăn trộm chưa được bao lâu , bị bắt quả tang, thành phải tội , cả bao nhiêu của cải lúc trước khó nhọc kiếm ra cũng đều bị tịch thu hết . Bấy giờ Hướng cho Quốc là đánh lừa mình, đến tận nơi trách .
Quốc hỏi :
-Anh ăn trộm thế nào chứ ?
Hướng bèn thuật lại cung cách ăn trộm cho Quốc nghe .
Quốc nói :
-Chết thật ! Cái lối ăn trộm của anh sai lầm đến như thế kia ư ! Nầy để tôi bảo rõ cho mà biết . Trời có thời tiết, đất có hoa lợi . Ta ăn trộm thời của trời , lợi của đất , sự thuận hòa của mưa gió , những sản vật của non sông , để ta cấy lúa trồng cây, xây tường làm nhà , trên cạn thì ta ăn trộm giống , chim muông , dưới nước thì ta ăn trộm loài tôm cá . Những cái ấy không có gì là không phải của ăn trộm cả . Nầy lúa mạ, đất cát , cây cối , chim muông , cá , ba ba đều là của trời sinh ra cả há có phải của ta đâu . Song ta ăn trộm của trời nên không có tai vạ gì . Còn như vàng ngọc , châu báu , thóc lúa , của cải đều là người ta làm , kiếm ra mới có, đâu có phải là của trời ; anh ăn trộm những của ấy mà phải tội là phải lắm , còn trách gì ai nữa .
Hướng nghe nói càng nghi hoặc cho là Quốc lại nói dối mình lần nữa , bèn qua nhà Ðông Quách tiên sinh đem câu chuyện lại hỏi .
Ðông Quách tiên sinh nói :
-Chính cả cái thân anh cũng là của ăn trộm nữa , nghĩa là trộm cái khí âm , khí dương mà hòa hợp lại mới thành cái đời , mới có cái xác anh , huống chi ngoại vật , cái gì mà chẳng là của ăn trộm hay sao . Người ta mà cái gì cũng nhận là của mình có ,đều là lầm cả .