Bệnh quên

Nước Tống có người tự nhiên mắc phải bệnh quên : buổi sáng lấy gì của ai , buổi chiều đã quên ; ngày nay cho ai cái gì , ngày mai đã quên ; ra đường quên cả đi ; ở nhà quên cả ngồi ; trước có làm những gì , bây giờ quên hết ; bây giờ đang làm gì , sau nay cũng quên hết .
Cả nhà anh lấy làm lo . Xem bói không tốt , đi cúng không đỡ . Ðón thầy chữa thuốc cũng không khỏi .
Sau có Ông đồ người nước Lỗ nói sẽ chữa được . Vợ người có bệnh hứa với Ông hễ chữa khỏi thì chia cho nửa cơ nghiệp .
Ông đồ nói :
-Bệnh nầy bói không ra được , cúng không khỏi được , thuốc không chữa được . Nay tôi thử hóa cái làm tinh , biến cái trí lự của anh ta , may mà khỏi chăng ?
Nói đoạn Ông đồ liền sai lột áo để cho rét , thì thấy anh ta xin áo , sai cấm ăn , để cho đói , thì thấy anh ta xin ăn , sai đem vào chỗ tối , thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng .
Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng :
-Bệnh chữa được , song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết . Rồi Ông đuổi cả người chung quanh đi , chỉ một mình Ông ở với người có bệnh trong 7 ngày . Chẳng biết Ông đồ chữa chạy thế nào mà bệnh lâu năm như thế nhất đáng khỏi phăng .
Khi anh bệnh đã tỉnh như thường , anh liền nổi cơn giận , chửi vợ đánh con , cầm giáo đuổi Ông đồ .
Người ta bắt anh và hỏi vì cớ gì mà anh giận như vậy . Anh nói :
-Lúc trước ta có bệnh quên , thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái , trời đất có hay không , ta cũng chẳng biết . Nay ta hết bệnh , ta nhớ lại cả những việc vài mươi năm về trước , việc còn , việc mất , việc được , việc hỏng , việc thương , việc yêu , việc vui , việc ghét , trong lòng lại muôn mối ngỗn ngang bời bời nổi lên . Ta e sau nầy , những việc còn, mất, được , hỏng , thương , vui , yêu , ghét ấy cứ vướng vít trong lòng ta mãi mãi thì bấy giờ dù muốn quên cả đi một phút , một lát , liệu còn có được nữa chăng ?