Cái Gì Dơ?

           B uổi sáng, Sư cả nhận trách nhiệm phân phối công việc, ông nói :
- Hổm rày cái sân dơ quá, chú tiểu lo quét đi!
Chú tiểu cười :
- Sân đâu có dơ .
Sư cả gặn hỏi:
- Sân không dơ thì lá dơ chắc?
Chú tiểu ỡm ờ:
- Lá có lẽ cũng không dơ!
Sư cả nghiêm mặt :
- Sân không dơ, lá không dơ, nhưng chú cũng phải quét, thế thôi!
Sư trụ trì nghe được, nói lầm thầm: "Sư cả vì dụng thường ngữ, kẹt nơi tục đế nên gọi sân dơ! Chú tiểu vì dụng pháp ngữ, kẹt nơi chân đế nên gọi sân không dơ, lá không dơ! Ta biết cả hai mà còn ngứa óc, ngứa mồm muốn nói, thế là chổi dơ! Ôi! Nếu chổi dơ thì làm sao quét và quét là quét cái gì đây?"