CHẲNG THỂ THAY THẾ


Thiền sư Đạo Khiêm cùng với bạn thân là Tông Viên kết bạn hành khước đi tham vấn (thưa hỏi đạo lý). Trên đường đi do Tông Viên mệt mỏi nên chẳng kham trèo non lội suối. Do vậy đôi ba phen mấy lần lên tiếng than thở muốn trở về.
Đạo Khiêm đến an ủi rồi nói:
- Chúng ta đã phát tâm đi ra ngoài tham học, phải lặn lội đi cho hết con đường xa thế này. Hiện tại đã đi được nửa đường mà muốn bỏ trở về, thật đáng tiếc. Thế này nhé, kể từ hôm nay, trên đường đi, nếu như việc nào tôi có thể làm giúp ông được, tôi nhất định làm thay nhọc cho ông. Nhưng chỉ có 5 vấn đề tôi không giúp ông được.
Tông Viên hỏi rằng:
- Ấy là 5 vấn đề gì?
Đạo Khiêm nói một cách thật tự nhiên rằng:
- Mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện và chính ông phải đi hết con đường này. Lời nói của Đạo Khiêm làm cho Tông Viên ngay đó đại ngộ. Kể từ đây lại chẳng dám than thở khó khổ nữa.