CHẤP VÔ PHÂN BIỆT


Khi đứng trước tượng Phật tôi cung kính chắp tay hỏi tượng:
'Xin nhủ lòng đại bi cho tôi biết cách nào để đừng suy nghĩ đúng sai, phân biệt'.
Dù mưa to gió lớn cách mấy tôi vẫn chờ câu trả lời của tượng. Vị chủ trì ngôi chùa có tượng Phật ấy thấy vậy liền gọi tôi vào. Nhưng tôi vẫn đứng trơ trước tượng chờ tượng trả lời. Vị chủ trì đành phải chịu ướt mưa đến gần bên, nói nhỏ vô tai:
- Đừng quên là ông không phải tượng.

Trần Thế, T², pd. Huệ Trí