Chúc mừng


Vua Nghiêu đến chơi đất Hoa. Viên quan giữ bờ cõi đất Hoa chúc rằng :
- Xin chúc nhà vua sống lâu.
Vua Nghiêu nói : “Đừng chúc thế “.
Viên quan lại chúc : “ Xin chúc nhà vua giàu có “.
Vua Nghiêu nói : “Đừng chúc thế “.
Viên quan lại chúc : “ Xin chúc nhà vua lắm con trai “.
Vua Nghiêu nói : “Đừng chúc thế “
Viên quan lấy làm lạ, hỏi : “ Sống lâu, giàu có, lắm con trai, người ta ai cũng muốn, một mình nhà vua không muốn, là cớ làm sao ? “
Vua Nghiêu nói : “ Lắm con trai, thì lo sợ nhiều ; giàu có thì công việc nhiều ; sống lâu thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là những điều gây nên đức hay cho mình, nên ta từ chối ”.
Viên quan nói : “ Nhà vua nói như thế, thực là một bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra người, mọi người phải có một việc ; nếu người có con trai, mà mỗi đứa cho làm một việc thì có gì để lo sợ ? Giàu có mà biết đem của chia với người ta, thì còn công việc gì ? Ăn uống có chừng mực, thức, ngủ có điều độ, trong bụng lúc nào cũng thư thái tự nhiên ; thiên hạ hay ra thì cùng hay với thiên hạ ; thiên hạ mà dở thì làm cho thiên hạ thành hay ; trăm tuổi nhắm mắt về cõi rất vui, một đời không có tai họa gì, thì còn nhục nhã làm sao được “.
Viên quan nói xong, lùi ra ngay. Vua Nghiêu còn muốn nói nữa thì theo không kịp.