Có Phật hay không Phật

Giáp Sơn chủ trương: không còn sanh tử là Phật. Định Sơn chủ trương: không còn sanh tử thì không có Phật. Hai huynh đệ tranh luận, không ai chịu thua ai. Sau đó, họ dẫn nhau đến yết kiến Đại Mai. Sau khi nghe Giáp Sơn và Định Sơn trình bày, Đại Mai nói:
- Hai ông đều đúng, nhưng một gần, một xa.
Giáp Sơn hỏi:
- Thưa Sư phụ! Ai gần, ai xa?
Đại Mai đáp:
- Hôm nay ta mệt, ngày mai hãy hỏi.
Hôm sau, Giáp Sơn đến gõ cửa phòng sư phụ. Đại Mai hỏi:
- Ai gõ cửa sớm vậy?
- Dạ! con là Giáp Sơn.
- Ông đến làm gì?
- Hôm qua chúng con hỏi sư phụ, sư phụ nói: "Một gần, một xa." Con chờ sư phụ trả lời, sư phụ nói: "Mai hãy đến." - À! Kẻ gần không đến, kẻ đến không gần.