Cơ tâm

Thầy Tử Cống đi qua đất Hán Âm thấy một Ông lão làm vườn đang xuống giếng gánh từng thùng nước , đem lên tưới rau .
Tử Cống nói:
-Kia có cái máy một ngày tưới được hàng trăm khu đất , sức dùng ít mà công hiệu nhiều . Cái máy ấy đàng sau nặng , đàng trước nhẹ , đem nước lên rất dễ , và tên gọi là "máy lấy nước" .
Ông lão làm vườn nói :
-Máy tức là cơ giới , kẻ có cơ giới tức có cơ sự , kẻ có cơ sự tức có cơ tâm . Ta đây có phải không biết cái máy ấy đâu , chỉ nghĩ xấu hổ mà không muốn dùng vậy .