CÓ và KHÔNG


Có một vị cư sĩ đến học đạo và thỉnh vấn Trí Tạng thiền sư như sau:
“Xin hỏi thiền sư thiên đường và địa ngục có hay không?”. Thiền sư trả lời “có”.
Ông ta hỏi tiếp: “xin hỏi Phật và Bồ tát có không?”
- “Có”
- “Xin hỏi có nhân quả báo ứng không?”
- “Có”
Ông ta hỏi bất cứ điều gì, Trí Tạng thiền sư đều trả lời “có”.
Sau khi nghe xong vị cư sĩ này cảm thấy hoài nghi liền phản ứng rằng: “Thiền sư! Ngài nói sai rồi”.
Thiền sư ôn tồn đáp “tôi nói sai ở đâu?”
Vị cư sĩ cao giọng nói “con đã hỏi Kinh Sơn thiền sư và Ngài đều nói "không"”.
- "Nói “không” như thế nào?"
- "Con hỏi: có nhân quả báo ứng không? Kinh Sơn thiền sư nói “không”; có Phật Bồ tát không? trả lời “không”; có thiên đường địa ngục không? cũng nói “không” và con hỏi những gì thì Kinh Sơn thiền sư đều trã lời “không”. Nhưng ngược lại đối với Ngài thì tất cả đều nói “có”."

Trí Tạng thiền sư hiểu rỏ căn tánh và trình độ của vị cư sĩ ở cấp bậc nào rồi và vui vẻ nói: “Ồ! ông có vợ không?” Vị cư sĩ thưa “dạ có”; “ông có con không?” - “dạ có”; “Ông có tiền của không?” - “dạ có”; “Ông có nhà cửa xe cộ không?” - “dạ có”.
Trí Tạng thiền sư lại hỏi tiếp: “Kinh Sơn thiền sư có vợ không?” Vị cư sĩ nọ thưa “dạ không”; “Kinh Sơn thiền sư có con không?” - “dạ không”; “Kinh Sơn thiền sư có tiền của nhà cửa không?” - “dạ thưa không”.
Trí Tạng thiền sư kết luận: "vì thế Kinh Sơn thiền sư trả lời với Ông “không”. Ta Trả lời với Ông “có” vì Ông có vợ, con,..."