Đừng bắn nữa


Nước Sở có Dương Do Cơ bắn rất giỏi, đứng cách xa một trăm bước, bắn một chiếc lá liễu, trăm lần bắn trăm lần đều trúng. Kẻ tả, hữu đều vỗ tay khen rộ.
“Có một người khách qua đường, thấy vậy, dừng lại bảo:
- Giỏi thật, ta có thể dạy cho người nầy phép bắn được.
“Dưỡng Do Cơ giận dữ, thách rằng:
- Ai cũng phải tấm tắc khen tôi bắn giỏi, mà chỉ có riêng ông lại bảo có thể dạy cho tôi bắn được; vậy, sẵn cung tên đây, sao ông không bắn thử coi?
“Khách đáp:
- Tôi không thể dạy ông cách duỗi tay trái, co tay mặt, cách lắp tên giương cung như thế nào. Nhưng ông bắn lá liễu cách trăm bước (bách bộ xuyên dương), trăm phát trăm trúng rồi, ai cũng khen ngợi rồi, thì liệu mà nghỉ đi, đừng bắn nữa. Nếu không, rồi thì chẳng bao lâu, khí lực suy, cung sẽ lật ngược, mũi tên sẽ đi cong, một phát cũng không trúng. Lúc đó, bao nhiêu công lao danh tiếng của ông điều tiêu tan hết”.