Đường Thái Tông


Vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân ngay từ thời trẻ đã tinh thông môn bắn cung. Ông sưu tầm khoảng mười chiếc cung rất tốt, và cho rằng những chiếc cung đó đã là những chiếc cung thượng đẳng. Có lần gặp một đại cao thủ bắn cung, ông bèn đưa những chiếc cung quý của mình cho cung thủ xem. Cao thủ coi xét xong bèn nói: “Tâu bệ hạ, những chiếc cung này tuy tốt, nhưng không phải là hảo hạng.”
Đường Thái Tông lấy làm lạ, hỏi: “Khanh chỉ nhìn thôi mà biết được là sao?”
Cung thủ trả lời: “Tâu bệ hạ, thớ của gỗ làm nên chiếc cung này không thẳng đều, đường mạch nghiêng vẹo. Như thế, lực bắn dẫu mạnh nhưng mũi tên bắn ra không thẳng hướng.”
Vua Đường Thái Tông thường nhớ về chuyện đó, lấy làm cảm khái lắm. Một lần đức Vua nói với Tiêu Vũ, là thái sư của thái tử: “Đời ta mang cung đi bình định thiên hạ, bao năm chinh chiến, cung pháp làu làu, thế mà vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết về nó. Lấy chuyện đó mà đối chiếu, mới hiểu rằng về những sự vụ cai quản thiên hạ hôm nay, làm sao có thể hiểu rõ tường tận hết đạo lý trong đó cho được?”