Giúp người

           Trang Tử, nghèo túng... sang giám hà Hầu vay lúa . Giám hà Hầu nói: " Tôi có cái ấp sắp nộp tiền lúa . Tôi sẽ giúp Ông trăm lượng . Có được không?" Trang Tử giận nói: " Hôm qua, khi Châu đến đây giữa đường nghe có tiếng kêu . Ngảnh lại lại trông, thì thấy một con cá đang vùng vẫy trong cái vết bánh xe . Châu tôi hỏi : " Cá đến đây làm gì ?"
Cá nói: " Tôi là thủy thần ở biển Ðông ,Ông có thể giúp tôi một tô nước để cứu tôi không?" Châu tôi nói : "Ðể tôi qua chơi bên phía Nam nước Ngô nước Việt rồi khi về , tôi sẽ lấy nước Tây giang về đón ngưòi . Có được không?" Cá giận nói : " Tôi đang cần nước, Ông chỉ cho tôi một ít là đủ sống . Nay nói như Ông đợi đến lúc Ông về thì đến hàng cá khô, thấy tôi nơi đấy ".