Hậu táng


o 0 o

           Trang Tử gần chết . Ðệ tử muốn hậu táng .
Trang Tử nói :" Ta có trời đất làm quan quách, nhật nguyệt làm ngọc bích, tinh tú làm ngọc châu , vạn vật làm lễ tống . Ðám táng của ta như vậy không đủ sao , mà còn thêm vô chi nữa ?"
Ðệ tử nói : "Chứng con sợ diều quạ ăn xác Thầy !"
Trang Tử nói : " Trên thì diều quạ ăn , dưới thì giòi kiến ăn . Cướp đây mà cho đó , sao lại thiên lệch thế !"