HƯ KHÔNG CHẲNG NHÌN


Có một lần trên pháp đường, vua Đường Túc Tông đi đến Nam Dương xin quốc sư Huệ Trung chỉ dạy rất nhiều vấn đề nhưng quốc sư lại chẳng hề ngó nhìn quan tâm đến vua. Vua rất tức giận nói:
- Ta là thiên tử của nước Đại Đường, vì sao Ngài lại chẳng hề nhìn ngó đến ta?
Quốc sư Huệ Trung không trả lời thẳng với vua, ngược lại, hỏi vua Đường Túc Tông rằng:
- Vua đã từng xem thấy hư không chăng?
Vua đáp:
- Nhìn thấy.
Quốc sư:
- Thế thì tôi xin hỏi là hư không đã từng nhìn Ngài chưa?
Vua không có lời gì để đáp lại.